dilluns, 23 de desembre del 2013

El PeriodiKet nº 10


Ja podeu descarregar l'última edició del PeriodiKet amb tota la programació del Nadal Jove que hem preparat. I a més també trobareu informació sobre altres activitats per al 2014.
Podeu descarregar-lo ací: http://va.cocentaina.es/archivos/ver/4245

dilluns, 2 de desembre del 2013

Aula Mentor Cocentaina


  L'Aula Mentor està promoguda pel Ministeri d’Educació, Cultura i Esport, amb el qual l’Ajuntament de Cocentaina ha signat un conveni per a desenvolupar-la a la nostra localitat.
   El programa ofereix quasi 200 cursos agrupats en àrees formatives. La durada dels cursos és variable depenent del curs, però podem trobar-ne des de 30 fins a 180 h. A la Casa de la Joventut podem informar-vos de les característiques de cada curs, els coneixements necessaris per a realitzar alguns cursos i tot allò relacionat amb el curs o cursos que són del vostre interès (es pot realitzar més d’un curs al mateix temps).
   La matrícula en els cursos estarà oberta tot l’any (excepte el mes d’agost) i tan sols caldrà adreçar-se a la Casa de la Joventut per formalitzar-la. El preu de la matrícula inicial és de 48 € i correspon a dos mesos de formació. En aquest temps es poden realitzar completament la majoria dels cursos, però si l’alumne no ha pogut finalitzar les activitats proposades, pot fer les recarregues que desitge fins que considere oportú (24 € cada mes). Una vegada el tutor considere apte l’alumne i aquest tinga finalitzades totes les unitats i pràctiques, l’autoritzarà perquè realitze l’examen final. Aquest examen és presencial i es realitza a la Casa de la Joventut. L’alumne té dret a dos convocatòries d’exàmens de les 5 que hi ha al llarg de l’any. Una vegada superada l’avaluació final, l’alumne rebrà un certificat del Ministeri d’Educació que acredita la formació rebuda (amb indicació de les hores de formació).
  Pel que fa a la metodologia del curs, des del primer dia de matrícula l’alumne té accés a la “taula del curs online” on trobarà, a banda dels continguts del curs, material complementari, avisos i novetats dels tutors, un fòrum on compartir temes del curs amb la resta d’alumnes, un sistema de missatgeria, informació del seguiment del curs i un apartat on trobarà les activitats i pràctiques que haurà de remetre al tutor (utilitzant les ferramentes del curs).
   Una altra característica important d’aquests cursos és que es poden seguir des de casa (si es disposa d’un ordinador i connexió a internet) o en la mateixa Casa de la Joventut. L’aula d’informàtica (20 ordinadors) estarà a disposició dels alumnes d’Aula Mentor que podran reservar els equips els dies i hores que necessiten. Per a la gent amb menys coneixements informàtics, aquesta és la millor opció, ja que a la Casa de la Joventut disposaran de l’ajuda de l’Administrador de l'Aula que estarà a la seua disposició per ajudar-los a fami-liaritzar-se amb la plataforma de formació i resoldre els dubtes que tinguen. La utilització dels equips de la Casa de la Joventut no implica cap cost per als alumnes matriculats. Evidentment, l’Administrador de l'Aula està a disposició també dels alumnes que realitzen els cursos a casa, resolent els seus dubtes tant per telèfon, correu electrònic o presencialment.
Podeu descarregar el tríptic informatiu amb tots els cursos i el imprés de matrícula ací: http://www.cocentaina.es/ver/2993/AULA-MENTOR.html

dimarts, 19 de novembre del 2013

Viatge al musical Los Miserables a València


Hem organitzat un viatge a València per tal de veure el musical "Los Miserables". Serà el diumenge 22 de desembre al Palau de les Arts Reina Sofia i el preu és de 70 € per persona (inclou bus i entrada Platea a la sessió de les 16:30 h). Donat que tenim poc temps per a confirmar la reserva podreu fer-la per ordre d'iscripció fins el dilluns 25 de novembre.
El musical de Los Miserables ha estat vist per més de 65 milions de persones a tot el mon i és guanyador de més de 100 premis internacionals.
Podeu veure un video ací: http://youtu.be/pPSBFZKrxrI

divendres, 25 d’octubre del 2013

dimarts, 15 d’octubre del 2013

dimecres, 4 de setembre del 2013

Beques MEC 2013 (universitaris)

A continuació trobareu informació sobre la convocatòria de beques per a estudis universitaris d'aquest curs 2013/2014. Recordeu que a la Casa de la Joventut vos podem ajudar amb la tramitació de la vostra beca així com resoldre els dubtes que tingueu. La podeu sol·licitar des d'aquesta web: https://sede.educacion.gob.es/tramite/login/inicio.jjsp?idConvocatoria=468

LA INFORMACIÓ SOBRE BEQUES PER A ESTUDIS NO UNIVERSITARIS LA PODEU TROBAR A LA SEGÜENT ENTRADA DEL BLOC
 • Plazo de presentación
  • Hasta: 15 de octubre de 2013

Texto convocatoria:
Documento de convocatoria oficial.

PREGUNTAS GENERALES

1. ¿Quién puede solicitar estas becas y qué requisitos generales deben reunir?


Pueden solicitar estas becas los estudiantes que estén matriculados en el curso 2013-2014 en alguno de los siguientes niveles:

  • Enseñanzas universitarias adaptadas al Espacio Europeo de Educación Superior conducentes a títulos oficiales de Grado y de Máster.
  • Enseñanzas universitarias conducentes a los títulos oficiales de Licenciado, Ingeniero, Arquitecto, Diplomado, Maestro, Ingeniero Técnico y Arquitecto Técnico.
  • Curso de preparación para acceso a la universidad de mayores de 25 años impartido por universidades públicas.
  • Complementos de formación para acceso u obtención del título de Máster y créditos complementarios para la obtención del título de Grado o para proseguir estudios oficiales de licenciatura.

No se incluyen en esta convocatoria las becas para la realización de estudios correspondientes al tercer ciclo o doctorado, estudios de especialización ni títulos propios de las universidades.


Para tener derecho a beca deberán reunir los siguientes requisitos:

  • Poseer la nacionalidad española o ser residente en España para alumnos de otras nacionalidades (con las particularidades que desarrolla la convocatoria).
  • No poseer en el momento de solicitar la beca un título de nivel igual o superior al de los estudios para los que se pide la beca.
  • Reunir el resto de requisitos académicos y económicos que especifica la convocatoria2. ¿Qué tipo de becas recoge esta convocatoria y qué incluyen?


  • Cuantías fijas para todos los solicitantes que reúnan los requisitos:
   • Beca de matrícula: Comprenderá el importe de los créditos de los que el alumno se matricule por primera vez. El importe será el del precio público oficial que se fije en el curso 2013-2014 para los servicios académicos. No formarán parte de la beca de matrícula aquellos créditos que excedan del mínimo necesario para obtener la titulación de que se trate.

    En el caso de estudiantes de universidades privadas, el importe de esta beca no excederá de los precios públicos oficiales establecidos para la misma titulación y plan de estudios en los centros de titularidad pública de su misma comunidad autónoma.
   • Cuantía fija asociada a la residencia del estudiante durante el curso escolar: 1.500 €
   • Cuantía fija asociada a la renta del estudiante: 1.500 €
  • Cuantía variable y distinta para los diferentes solicitantes que reúnan los requisitos. Su importe resultará de la ponderación de la nota media del expediente del estudiante y de su renta familiar y se determinará mediante la aplicación de una fórmula de reparto (Ver artículo 9 de la convocatoria).

   La cuantía variable a la que tuviera derecho el solicitante se calculará en una fase posterior a la determinación, para todos los solicitantes, de las cuantías indicadas en el anterior apartado.3. ¿Cuáles son los requisitos académicos para optar a estas becas?


La siguiente tabla recoge un resumen de los requisitos académicos que se deben cumplir para obtener una o más de las cuantías especificadas en el apartado anterior. Esta información es orientativa y no recoge todos los casos particulares que se pueden producir. Consulte la convocatoria para obtener la información más detallada.

PARA GRADO Y TITULACIONES UNIVERSITARIAS DE PRIMERO Y SEGUNDO CICLO

CURSO
RAMAS CONOCIMIENTO
PARA OBTENER BECA DE MATRÍCULA
PARA OBTENER EL RESTO DE CUANTÍAS*
PRIMERO
PARA TODAS LAS RAMAS
o                                Quedar matriculado del número de créditos que establece la convocatoria.
o                                Haber obtenido al menos 5,50 y 6,49 puntos en la prueba de acceso (fase general de PAU), nota de CFGS u otra prueba de acceso.
o                                Quedar matriculado del número de créditos que establece la convocatoria *
o                                Haber obtenido al menos 6,50 puntos en la prueba de acceso (fase general de PAU), nota de CFGS u otra prueba de acceso.
SEGUNDO
ENSEÑANZAS TÉCNICAS
o                                Quedar matriculado del número de créditos que establece la convocatoria.
o                                Haber aprobado como mínimo el 65% de los créditos matriculados en el curso anterior.
o                                Quedar matriculado del número de créditos que establece la convocatoria *
o                                Haber superado en el curso anterior el 85% de los créditos matriculados o, alternativamente, haber superado el 65% de los créditos matriculados y tener al menos 6,00 puntos de nota media.
CIENCIAS
o                                Quedar matriculado del número de créditos que establece la convocatoria.
o                                Haber aprobado como mínimo el 65% de los créditos matriculados en el curso anterior.
o                                Quedar matriculado del número de créditos que establece la convocatoria *
o                                Haber superado en el curso anterior el 100% de los créditos matriculados o, alternativamente, haber superado el 80% de los créditos matriculados y tener al menos 6,00 puntos de nota media.
CIENCIAS DE LA SALUD
o                                Quedar matriculado del número de créditos que establece la convocatoria.
o                                Haber aprobado como mínimo el 80% de los créditos matriculados en el curso anterior.
o                                Quedar matriculado del número de créditos que establece la convocatoria *
o                                Haber superado en el curso anterior el 100% de los créditos matriculados o, alternativamente, haber superado el 80% de los créditos matriculados y tener al menos 6,50 puntos de nota media
CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS Y ARTES Y HUMANIDADES
o                                Quedar matriculado del número de créditos que establece la convocatoria.
o                                Haber aprobado como mínimo el 90% de los créditos matriculados en el curso anterior.
o                                Quedar matriculado del número de créditos que establece la convocatoria *
o                                Haber superado en el curso anterior el 100% de los créditos matriculados o, alternativamente, haber superado el 90% de los créditos matriculados y tener al menos 6,50 puntos de nota media


PARA ENSEÑANZAS DE MÁSTER

CURSO
PARA OBTENER BECA EN CUALQUIERA DE SUS COMPONENTES*
PRIMERO
o                                Quedar matriculado del número de créditos que establece la convocatoria.
o                                Haber obtenido 7,00 puntos de nota media en el curso que da acceso al máster o 6,50 si es un máster habilitante. Para enseñanzas técnicas la nota media obtenida se multiplicará por 1,17.
SEGUNDO
o                                Quedar matriculado del número de créditos que establece la convocatoria *
o                                Haber aprobado el 100% de los créditos matriculados en el curso anterior
o                                Haber obtenido 7,00 puntos de nota media en el curso anterior o 6,50 si es un máster habilitante.

* Con las limitaciones que establece la convocatoria por el incumplimiento de otros requisitos. Asimismo, no se incluyen en este apartado los supuestos de matrícula parcial, estudios no presenciales, complementos de formación, proyecto fin de carrera y curso de acceso a la universidad para mayores de 25 años.4. Cuáles son los requisitos económicos para poder solicitar estas becas?


Además, de los requisitos generales y académicos, deben reunirse unos requisitos ECONÓMICOS, atendiendo a los ingresos que haya percibido la unidad familiar en el ejercicio fiscal anterior (para el curso 2013/14 se considera el año 2012), aplicando deducciones para determinadas situaciones (familias numerosas, solicitantes discapacitados, etc.) cuyo detalle puede consultarse en la convocatoria.

Para ello se establecen unos umbrales o límites de renta. La cuantía de la beca se establecerá según el umbral bajo el cual quede la renta.

Umbrales de renta y cuantía de la beca:

 
UMBRAL 1
UMBRAL 2
UMBRAL 3
Familias de 1 miembro
3.771,00 €
13.236,00 €
14.112,00 €
Familias de 2 miembros
7.278,00 €
22.594,00 €
24.089,00 €
Familias de 3 miembros
10.606,00 €
30.668,00 €
32.697,00 €
Familias de 4 miembros
13.909,00 €
36.421,00 €
38.831,00 €
Familias de 5 miembros
17.206,00 €
40.708,00 €
43.402,00 €
Familias de 6 miembros
20.430,00 €
43.945,00 €
46.853,00 €
Familias de 7 miembros
23.580,00 €
47.146,00 €
50.267,00 €
Familias de 8 miembros
26.660,00 €
50.333,00 €
53.665,00 €

En función de estos umbrales, se tendrá derecho a los siguientes componentes de la beca:

  • Aquellos solicitantes cuya unidad familiar haya obtenido ingresos inferiores al umbral 1, podrán tener derecho a las siguientes cuantías:
   • Beca de matrícula
   • Cuantía fija asociada a la renta (1.500 €)
   • Cuantía fija asociada a la residencia (1.500 €); si tiene necesidad de residir fuera del domicilio familiar durante el curso.
   • Cuantía variable.
  • Aquellos solicitantes cuya unidad familiar haya obtenido ingresos superiores al umbral 1 pero inferiores al umbral 2, podrán tener derecho a las siguientes cuantías
   • Beca de matrícula
   • Cuantía fija asociada a la residencia (1.500 €); si tiene necesidad de residir fuera del domicilio familiar durante el curso.
   • Cuantía variable.
  • Aquellos solicitantes cuya unidad familiar haya obtenido ingresos superiores al umbral 2 pero inferiores al umbral 3, únicamente podrán tener derecho a la beca de matrícula

   Aunque se reúnan los requisitos de renta, no podrá concederse beca si se superan los siguientes umbrales que, según la convocatoria, se consideran indicativos de la posesión de patrimonio:
   • Si se poseen fincas urbanas por valor catastral superior a 42.900,00 €, excluida la vivienda habitual. El valor catastral de la vivienda se multiplicará por el coeficiente reductor que corresponda en cada caso, según se indica en la convocatoria.
   • Si se poseen fincas rústicas por un valor catastral superior a 13.130,00 € por cada miembro computable de la unidad familiar.
   • Si los rendimientos de capital mobiliario / ganancias y pérdidas patrimoniales obtenidos por todos los miembros computables superan los 1.700,00 €.

También se denegará la beca cuando las ACTIVIDADES ECONÓMICAS de que sean titulares los miembros computables de la familia tengan un valor de facturación, en el ejercicio anterior, superior a 155.500,00 €.5. ¿Qué otros requisitos es necesario cumplir para optar a estas becas?


Además de los requisitos anteriores, hay que tener en cuenta que se deben reunir también otras condiciones para obtener determinados componentes de la beca: por ejemplo, hay que acreditar la necesidad de residir fuera del domicilio familiar para tener derecho a la cuantía fija asociada a la residencia.

Asimismo, hay circunstancias específicas que requieren acreditación especial o que modifican los componentes a percibir: por ejemplo:

  • Alumnos independientes de la unidad familiar de sus padres
  • Alumnos que realizan estudios no presenciales o que se matriculan de un número inferior a 60 créditos.
  • Alumnos que realizan el curso de preparación para acceso a la universidad para mayores de 25 años
  • Alumnos que realizan el proyecto fin de carrera

Consulte la convocatoria en esta misma página para completar esta información sobre las situaciones que pudieran darse en su caso.

Por otra parte, los alumnos que resulten beneficiarios de beca, como perceptores de una subvención estatal, están obligados a destinar la beca a la finalidad para la que se concede. Según las bases de la convocatoria, se entenderá que no se cumple este requisito cuando se produzca alguna de las siguientes circunstancias:

  • Haber anulado la matrícula
  • No haber superado el 50 por ciento de los créditos matriculados, en convocatoria ordinaria ni extraordinaria
  • En el caso de estudiantes que realicen el proyecto fin de carrera, no haberlo presentado en el plazo de dos años desde la fecha de la resolución de concesión de la beca

En estos supuestos, el alumno deberá reintegrar el importe de la beca percibida, salvo en el caso de que no haya superado el 50% de los créditos, que le dará derecho a mantener al menos la beca de matrícula.6.¿Cuándo termina el plazo de presentación?


15 de octubre de 20137.¿Cómo se presenta la solicitud y qué documentos tengo que aportar?


  • La solicitud se presenta mediante formulario online a través de la página web del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. No hay que aportar documentación pues las unidades encargadas de la tramitación consultarán y obtendrán de la administración correspondiente todos los datos necesarios para verificar que se reúnen los requisitos generales, académicos y económicos. Sólo en determinados supuestos muy específicos se deberá aportar la documentación concreta que se le especificará en el formulario.
  • No obstante, en cualquier momento las unidades encargadas de la tramitación podrán requerirle la presentación de documentación relacionada con su solicitud de beca.

Beques MEC 2013 (no universitaris)

A continuació trobareu informació sobre la convocatòria de beques per a estudis no universitaris (fp, batxillerat, música, idiomes...) d'aquest curs 2013/2014. Recordeu que a la Casa de la Joventut vos podem ajudar amb la tramitació de la vostra beca així com resoldre els dubtes que tingueu. La podeu sol·licitar des d'aquesta web: https://sede.educacion.gob.es/tramite/login/inicio.jjsp?idConvocatoria=469


Plazo de presentación

  • Hasta: 30 de septiembre de 2013

Texto convocatoria:
Documento de convocatoria oficial.


PREGUNTAS GENERALES

1. ¿Quién puede solicitar estas becas y qué requisitos generales deben reunir?


Pueden solicitar estas becas los estudiantes que estén matriculados en el curso 2013-2014 en alguno de los siguientes niveles:

  • Primer y segundo cursos de Bachillerato
  • Formación Profesional de grado medio y de grado superior
  • Enseñanzas artísticas profesionales
  • Enseñanzas deportivas
  • Estudios de idiomas en Escuelas Oficiales, incluida la modalidad de distancia
  • Enseñanzas artísticas superiores
  • Estudios religiosos superiores
  • Estudios militares superiores
  • Cursos de preparación para pruebas de acceso a la Formación Profesional impartidos en centros públicos y privados concertados
  • Programas de cualificación profesional inicial

Para tener derecho a beca deberán reunir los siguientes requisitos:

  • Poseer la nacionalidad española o, en el caso de alumnos de otras nacionalidades, ser residente en España (con las particularidades que desarrolla la convocatoria).
  • No poseer en el momento de solicitar la beca un título de nivel igual o superior al de los estudios para los que se pide la beca.
  • Reunir el resto de requisitos académicos y económicos que especifica la convocatoria2. ¿Qué tipo de becas recoge esta convocatoria y qué incluyen?


  • Cuantías fijas para todos los solicitantes que reúnan los requisitos:
   • Beca básica: 200 €
   • Cuantía fija asociada a la residencia del estudiante durante el curso escolar: 1.500 €
   • Cuantía fija asociada a la renta del estudiante: 1.500 €
  • Cuantía variable y distinta para los diferentes solicitantes que reúnan los requisitos. Su importe resultará de la ponderación de la nota media del expediente del estudiante y de su renta familiar y se determinará mediante la aplicación de una fórmula de reparto (Ver artículo 9 de la convocatoria)

La cuantía variable a la que tuviera derecho el solicitante se calculará en una fase posterior a la determinación, para todos los solicitantes, de las cuantías indicadas en el anterior apartado.3. ¿Cuáles son los requisitos académicos para optar a estas becas?


La siguiente tabla recoge un resumen de los requisitos académicos que se deben cumplir para obtener una o más de las cuantías especificadas en el apartado anterior. Esta información es orientativa y no recoge todos los casos particulares que se pueden producir. Consulte la convocatoria para obtener la información más detallada.

CURSO
ENSEÑANZAS
REQUISITOS PARA OBTENER BECA EN CUALQUIERA DE SUS COMPONENTES *
PRIMERO
BACHILLERATO
o                                Haber obtenido al menos 5,50 puntos de nota media en 4º de ESO
o                                No repetir en el curso actual
CICLO FORMATIVO DE GRADO MEDIO (DE F.P. O DE ENSEÑANZAS DEPORTIVAS o DE ARTES PLÁSTICAS Y DISEÑO)
o                                Quedar matriculado
o                                No repetir en el curso actual
CICLO FORMATIVO DE GRADO SUPERIOR (DE F.P. O DE ENSEÑANZAS DEPORTIVAS o DE ARTES PLÁSTICAS Y DISEÑO)
o                                Haber obtenido al menos 5,50 puntos de nota media en 2º de Bachillerato, prueba de acceso o curso de acceso
o                                No repetir en el curso actual
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE MÚSICA Y DANZA
o                                Quedar matriculado
o                                No repetir en el curso actual
ENSEÑANZAS EN ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS
o                                Quedar matriculado
o                                No repetir en el curso actual
ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS SUPERIORES y OTROS ESTUDIOS SUPERIORES NO UNIVERSITARIOS
o                                Quedar matriculado por lo menos del mínimo de créditos que establece la convocatoria (o del curso completo para estudios organizados por asignaturas).
o                                Haber obtenido como nota media en la prueba o curso de acceso el mínimo que establece la convocatoria.
SEGUNDO CURSO (y sucesivos, en su caso)
BACHILLERATO
o                                No repetir en el curso actual
o                                Haber superado en el curso anterior todas las asignaturas o materias, salvo una. Excepto para quienes repitieron en curso anterior, que deben haber aprobado totalmente el curso anterior
CICLO FORMATIVO DE GRADO MEDIO (DE F.P. O DE ENSEÑANZAS DEPORTIVAS o DE ARTES PLÁSTICAS Y DISEÑO)
o                                No repetir en curso actual
o                                Haber superado en el curso anterior al menos el 85% de las horas totales del curso. Excepto para quienes repitieron en curso anterior, que deben haber aprobado totalmente el curso anterior
CICLO FORMATIVO DE GRADO SUPERIOR (DE F.P. O DE ENSEÑANZAS DEPORTIVAS o DE ARTES PLÁSTICAS Y DISEÑO)
o                                No repetir en curso actual
o                                Haber superado en el curso anterior al menos el 85% de las horas totales del curso. Excepto para quienes repitieron en curso anterior, que deben haber aprobado totalmente el curso anterior
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE MÚSICA Y DANZA
o                                No repetir en curso actual
o                                Haber superado en el curso anterior todas las asignaturas o materias, salvo una. Excepto para quienes repitieron en curso anterior, que deben haber aprobado totalmente el curso anterior
ENSEÑANZAS EN ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS
o                                No repetir en curso actual
ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS SUPERIORES Y OTROS ESTUDIOS SUPERIORES NO UNIVERSITARIOS
o                                Quedar matriculado por lo menos del mínimo de créditos que establece la convocatoria (o del curso completo para estudios organizados por asignaturas).
o                                Haber superado en el curso anterior el mínimo de créditos que establece la convocatoria.

* Con las limitaciones concretas que pueda establecer la convocatoria para algunos estudios. Asimismo, no están incluidos en este resumen los supuestos de matrícula parcial, oferta específica para personas adultas, estudios no presenciales, curso de acceso a Formación Profesional4. ¿Cuáles son los requisitos económicos para poder solicitar estas becas?


Además, de los requisitos generales y académicos, deben reunirse unos requisitos ECONÓMICOS, atendiendo a los ingresos que haya percibido la unidad familiar en el ejercicio fiscal anterior (para el curso 2013/14 se considera el año 2012), aplicando deducciones para determinadas situaciones (familias numerosas, solicitantes discapacitados, etc.) cuyo detalle puede consultarse en la convocatoria.

Para ello se establecen unos umbrales o límites de renta. La cuantía de la beca se establecerá según el umbral bajo el cual quede la renta.

Umbrales de renta y cuantía de la beca:

 
UMBRAL 1
UMBRAL 2
UMBRAL 3
Familias de 1 miembro
3.771,00 €
13.236,00 €
14.112,00 €
Familias de 2 miembros
7.278,00 €
22.594,00 €
24.089,00 €
Familias de 3 miembros
10.606,00 €
30.668,00 €
32.697,00 €
Familias de 4 miembros
13.909,00 €
36.421,00 €
38.831,00 €
Familias de 5 miembros
17.206,00 €
40.708,00 €
43.402,00 €
Familias de 6 miembros
20.430,00 €
43.945,00 €
46.853,00 €
Familias de 7 miembros
23.580,00 €
47.146,00 €
50.267,00 €
Familias de 8 miembros
26.660,00 €
50.333,00 €
53.665,00 €

En función de estos umbrales, se tendrá derecho a los siguientes componentes de la beca:

  • Aquellos solicitantes cuya unidad familiar haya obtenido ingresos inferiores al umbral 1, podrán tener derecho a las siguientes cuantías:
   • Cuantía fija asociada a la renta (1.500 €)
   • Cuantía fija asociada a la residencia (1.500); si tiene necesidad de residir fuera del domicilio familiar durante el curso.
   • Cuantía variable.
  • Aquellos solicitantes cuya unidad familiar haya obtenido ingresos superiores al umbral 1 pero inferiores al umbral 2, podrán tener derecho a las siguientes cuantías
   • Beca básica (200,00 €)
   • Cuantía fija asociada a la residencia (1.500 €); si tiene necesidad de residir fuera del domicilio familiar durante el curso
   • Cuantía variable.
  • Aquellos solicitantes cuya unidad familiar haya obtenido ingresos superiores al umbral 2 pero inferiores al umbral 3, únicamente podrán tener derecho a la beca básica (200,00 €)

Aunque se reúnan los requisitos de renta, no podrá concederse beca si se superan los siguientes umbrales que, según la convocatoria, se consideran indicativos de la posesión de patrimonio:

  • Si se poseen fincas urbanas por valor catastral superior a 42.900,00 €, excluida la vivienda habitual. El valor catastral de la vivienda se multiplicará por el coeficiente reductor que corresponda en cada caso, según se indica en la convocatoria.
  • Si se poseen fincas rústicas por un valor catastral superior a 13.130,00 € por cada miembro computable de la unidad familiar.
  • Si los rendimientos de capital mobiliario / ganancias y pérdidas patrimoniales obtenidos por todos los miembros computables superan los 1.700,00 €.

También se denegará la beca cuando las ACTIVIDADES ECONÓMICAS de que sean titulares los miembros computables de la familia tengan un valor de facturación, en el ejercicio anterior, superior a 155.500,00 €.5. ¿Qué otros requisitos es necesario cumplir para optar a estas becas?


Además de los requisitos anteriores, hay que tener en cuenta que se deben reunir también otras condiciones para obtener determinados componentes de la beca: por ejemplo, hay que acreditar la necesidad de residir fuera del domicilio familiar para tener derecho a la cuantía fija asociada a la residencia.

Asimismo, hay circunstancias específicas que requieren acreditación especial o que modifican los componentes a percibir: por ejemplo:

  • Alumnos independientes de la unidad familiar de sus padres
  • Alumnos que realizan estudios no presenciales
  • Alumnos que realizan el curso de preparación para el acceso a formación profesional de grado superior.
  • Alumnos que soliciten la beca para Estudios de Idiomas en Escuelas Oficiales

Consulte la convocatoria en esta misma página para completar esta información sobre las situaciones específicas que se regulan y que pudieran darse en su caso.

Por otra parte, los alumnos que resulten beneficiarios de beca, como perceptores de una subvención estatal, están obligados a destinar la beca a la finalidad para la que se concede. Según las bases de la convocatoria, se entenderá que no se cumple este requisito cuando se produzca alguna de las siguientes circunstancias:

  • Haber causado baja de hecho en el centro durante el curso
  • No haber asistido al 80 % o mas de las horas lectivas, salvo dispensa de escolarización
  • No haber superado el 50 por ciento de las asignaturas o créditos matriculados, en convocatoria ordinaria ni extraordinaria.

En estos supuestos, el alumno deberá reintegrar el importe de la beca percibida.6. ¿Cuándo termina el plazo de presentación?


30 de septiembre de 20137. ¿Cómo se presenta la solicitud y qué documentos tengo que aportar?


  • La solicitud se presenta mediante formulario on-line a través de la página web del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. No hay que aportar documentación pues las unidades encargadas de la tramitación consultarán y obtendrán de la administración correspondiente todos los datos necesarios para verificar que se reúnen los requisitos generales, académicos y económicos. Sólo en determinados supuestos muy específicos se deberá aportar la documentación concreta que se le especificará en el formulario.
  • No obstante, en cualquier momento las unidades encargadas de la tramitación podrán requerirle la presentación de documentación relacionada con su solicitud de beca.